VISITA ELS NOSTRES APARTAMENTS A EL PORT DE LA SELVA:

Política de Privacitat

1. Responsable del tractament
Dades del responsable de tractament:
Identitat: Llàtzer Román Galera
Direcció postal:  Carrer del Mar, 45, 17496 Colera, Girona
Correu electrònic: apartamentscolera@gmail.com

2. Dades recollides
–Navegació de la web
El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris en el Lloc web i les Aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l’Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcionés informació addicional a través d’altres mitjans. Pot consultar més informació en la nostra Política de cookies.
–Sol·licitud d’informació, compra d’un producte o servei.
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a poder enviar-li el producte o prestar-li el servei.
–Subscripció a nostres newsletters i/o publicacions
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a poder fer-li arribar el contingut al qual s’ha subscrit.
–Subscripció a esdeveniments i activitats similars
Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a gestionar la seva participació, com el seu nom, cognoms, correu electrònic, empresa, càrrec i dades de contacte professional. Així mateix aquests actes podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la seva imatge podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de l’empresa així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.), amb l’única fi d’informar sobre l’activitat desenvolupada per la Signatura. Amb la seva inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta l’anterior.

3. Finalitat
Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb el lloguer dels nostres productes , i/o recepció de newsletters, com a punt de l’empresa, per a gestionar l’ús de la web i, quan així ho permeti la normativa aplicable, per a l’enviament recurrent d’informació o d’esdeveniments de divulgació i ensenyament en l’àmbit de les activitats professionals promogudes per Trasllats Girona. Així mateix, les seves dades personals es recolliran i tractaran per a respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre a través del Lloc web o Aplicacions.

4. Legitimació i conservació
La legitimació per al tractament de l’adreça IP és la necessitat per a possibilitar la connexió amb el lloc web a través d’Internet, sent l’interès legítim de l’empresa i d’activitats de l’empresa.
En el cas de subscripció a les nostres publicacions i/o esdeveniments, així com la sol·licitud pels Usuaris d’informació o determinats serveis, la legitimació serà el propi consentiment de l’Usuari.
Per tant, l’empresa recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació continuï vigent i, en el seu cas, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries, per al fi per al qual van ser recaptats, i mentre existeixin responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-les, es conservaran de forma bloquejada fins que es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquests.
En el cas que es tractin dades per a l’enviament de comunicacions, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre aquestes comunicacions per qualsevol dels mitjans que es posen a la seva disposició.

5. Comunicació
L’empresa no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb l’empresa o prèvia autorització per part seva. 
Així mateix, com a empresa, en el cas que fos necessari per a la prestació dels serveis, l’empresa podrà comunicar les dades dels Usuaris a les companyies del seu grup d’empreses que es detallen en l’enllaç, per a les mateixes finalitats abans indicades. Aquestes comunicacions podrien suposar una transferència internacional de dades per a això l’empresa signarà les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea, adoptant totes les garanties que siguin aplicables conforme a la normativa per a garantir un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre Protecció de Dades.
Així mateix les seves dades no se sotmetran a decisions automatitzades.
En cas d’inscripció a esdeveniments de l’empresa organitzats amb tercers, les seves dades podran ser cedits a aquests per a l’organització i gestió dels events.

6. Drets
L’informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic autocaravanagirona@gmail.com indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de protecció de dades que resulti competent.
En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment enfront de l’empresa de quants danys i perjudicis puguin derivar-se, en cas de contravenció.
L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web o a les Aplicacions, a l’empresa, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.